top of page

Behandling av personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, i hela EU. Vi vill därför informera om hur vi behandlar dina personuppgifter. 

  

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter? 

Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person t ex namn, adress, personnummer och e-postadress. Även foto, video och ljudupptagningar kan räknas. 

  

Personuppgiftsansvarig 

Accretus Personalkooperativ Ekonomisk Förening, org. nr. 769629-6784, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som vi behandlar. 

 

Ärenden och frågor kring Accretus behandling av personuppgifter hänvisas till vårt dataskyddsombud: siv.suikki@accretus.se  

  

Insamling av personuppgifter 

De personuppgifter som Accretus behandlar inhämtas direkt från dig i samband  med ingående av avtal, deltagande i utbildning eller arbetsmarknadsåtgärd, intresseanmälan,  intresseanmälan avseende anställning eller genom andra kontakter mellan dig och Accretus. Förutom de uppgifter som du själv lämnar eller som vi samlar in från dig utifrån hur du använder våra tjänster, kan vi även komma att inhämta personuppgifter från någon annan, s.k. tredje part. Exempel på tredje part  är Arbetsförmedlingen, Skatteverket, kommuner etc. 

När det är motiverat av angivna skäl behandlar Accretus även personuppgifter om annan person, tex kontaktpersoner såsom anhöriga, handläggare, uppdragsansvariga, referenspersoner. Uppgifterna som behandlas är namn, kontaktuppgifter och, i förekommande fall, nödvändiga uppgifter för tjänstens utförande. 

  

Grund för behandling av personuppgifter 

Accretus behandlar personuppgifterna för de ändamål som nämns nedan. 

Förutsättningen för att behandlingen av personuppgifter ska vara tillåten är att det finns en rättslig grund. Rättslig grund kan utgöras av: 

  • Fullgörande av avtal – behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås. 

  • Fullgöra rättslig förpliktelse – behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet som åvilar Accretus enligt lagstiftning/författning. 

  • Intresseavvägning – behandlingen görs för att fullgöra ett ändamål som rör dig eller tredje parts berättigade intresse om inte ditt intresse eller dina grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter. 

  • Samtycke – personuppgifterna behandlas för ett eller flera specifika ändamål när du har lämnat ditt samtycke därtill. 

  

Delning av uppgifter 

Accretus kan komma att lämna ut personuppgifter till andra företag, organisationer och myndigheter som Accretus samarbetar med, t.ex. Arbetsförmedlingen, Transportstyrelsen och kommuner. Dessutom kan personuppgifter lämnas till myndigheter i enlighet med lag eller myndighetsbeslut. 

I de fall de parter, som vi lämnar ut personuppgifter till, är självständigt personuppgiftsansvariga, så är det de själva som ansvarar för sin personuppgiftsbehandling. 

I andra fall kan det vara nödvändigt för oss att dela personuppgifter med företag som är s.k. 
personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifter för vår räkning och enligt givna instruktioner.  

Våra egna IT-system finns inom EU- och EES-området. Om vi delar dina personuppgifter med personuppgiftsbiträde som, själv eller genom underbiträde, överför information till land utanför EU-/EESområdet, vidtar Accretus lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina rättigheter och friheter tillvaratas på en nivå motsvarande den inom EU-/EES-området. 

  

Lagring av personuppgifter 

Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Lagringstiderna varierar beroende på vilket ändamål som ligger till grund för behandlingen. 

  

Vilka är dina rättigheter som registrerad? 

Rätt till rättelse. Du har rätt att begära rättelse om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga. 

Rätt till tillgång. Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. 

Rätt till radering. I vissa fall har du rätt att begära att personuppgifterna ska raderas. Dock kan vi ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som förhindrar oss att radera uppgifterna eller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. 

Rätt att göra invändningar. Du har rätt att invända mot behandling av uppgifter som bygger på en intresseavvägning och mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. 

Rätt till överföring. Om vår behandling av dina personuppgifter har gjorts med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du själv har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet). 

   

Hur skyddar vi dina uppgifter? 

Genom tekniska och organisatoriska åtgärder skyddar vi dina personuppgifter i enlighet med 
dataskyddsförordningen, vilket bl. a. innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd. 

Om du anser att Accretus har behandlat dina personuppgifter på ett otillbörligt sätt kan 
du vända dig med klagomål till Datainspektionen,
www.datainspektionen.se.

bottom of page